e-hvtd v2.0 (9175)

特洛伊木馬 đặc lạc y mộc mã
♦Trojan horse.