e-hvtd v2.0 (9175)

牌照 bài chiếu
♦Giấy phép, thẻ chứng nhận, bằng lái xe... § Cũng gọi là chấp chiếu .