e-hvtd v2.0 (9175)

燭照 chúc chiếu
♦Soi tỏ như đuốc.