e-hvtd v2.0 (9175)

煮豆燃萁 chử đậu nhiên ki
Tào Thực (192-232) có câu thơ rằng: Chử đậu nhiên ki nấu đậu đun bằng dây đậu, là vì bị anh là Tào Phi đố kị tài năng, ức hiếp muốn làm hại. Nay ta nói anh em tàn hại lẫn nhau là đậu ki là vì thế. ☆Tương tự: cốt nhục tương tàn , huynh đệ huých tường .