e-hvtd v2.0 (9175)

照顧 chiếu cố
♦Ngó tới, quan tâm. ◇Thuyết Nhạc toàn truyện : Nhạc đại da! Nhĩ bả ngã hại liễu, chẩm bất chiếu cố ngã! ! , (Đệ bát hồi).
♦Chăm nom, lo liệu, giúp đỡ. ◇Dương Hiển Chi : Tha tự đáo ngã gia lai, đảo dã thân nhiệt, nhất gia vô nhị, mỗi nhật tiền hậu chiếu cố, tái dã bất hiềm bần khí tiện , , , , (Tiêu Tương vũ , Đệ nhị chiệp).
♦Chú ý, coi chừng. ◇Quan Hán Khanh : Năng chiếu cố nhãn tiền khanh, Bất đê phòng não hậu tỉnh , (Kim tuyến trì , Đệ tam chiệp).
♦Nói về cửa hiệu thương mãi, chỉ khách hàng có ý định mua hàng hóa. ◇Văn minh tiểu sử : Thanh bão tập liễu giá phân tài sản, hựu nhận đắc liễu ta ngoại quốc nhân, mãi mại tố đắc viên thông, đại gia đô nguyện chiếu cố tha , , , (Đệ nhị nhất hồi).
♦Ánh chiếu. ◇Phùng Mộng Long : Vãng thì tương chiếu cố, Chỉ vọng vĩnh đoàn viên , (Quải chi nhi , Kính ).