e-hvtd v2.0 (9175)

照辦 chiếu biện
♦Cứ theo quy định mà làm việc. ◇Văn minh tiểu sử : Nhất thiết ứng dụng vật sự khủng hữu tưởng bất đáo đích, thỉnh khai điều chiếu biện , (Đệ nhị tứ hồi).