e-hvtd v2.0 (9175)

照準 chiếu chuẩn
♦Nhắm vào, nhắm tới.
♦Ngày xưa dùng trong công văn: đồng ý theo lời thỉnh cầu của cấp dưới.