e-hvtd v2.0 (9175)

照映 chiếu ánh
♦Soi sáng, chiếu diệu. ◇Hồng Mại : Nhan Lỗ Công trung nghĩa đại tiết, chiếu ánh kim cổ , (Dung trai tục bút , Nhan Lỗ Công ) Tiết tháo trung nghĩa của Nhan Lỗ Công soi sáng thiên hạ.
♦Phản ánh.