e-hvtd v2.0 (9175)

照射 chiếu xạ
♦Ánh chiếu, chiếu diệu. ☆Tương tự: chiếu ánh .