e-hvtd v2.0 (9175)

照例 chiếu lệ
♦Theo thông lệ, theo lẽ thường.