e-hvtd v2.0 (9175)

焜黃 hỗn hoàng
♦Màu vàng cháy xém. Hình dung sắc vẻ suy kém. ◇Cổ nhạc phủ : Thường khủng thu tiết chí, hỗn hoàng hoa diệp suy , (Trường ca hành ) Thường sợ mùa thu đến, hoa lá vàng vọt suy kém.