e-hvtd v2.0 (9175)

準繩 chuẩn thằng
♦Thước đo mặt ngang và dây rọi đo chiều thẳng đứng. ◇Hoài Nam Tử : Phi chuẩn thằng bất năng chánh khúc trực (Thuyết lâm huấn ) Không có thước ngang và dây rọi thì không thể sửa cong ngay.
♦Tỉ dụ nguyên tắc, pháp độ, tiêu chuẩn.
♦Coi sóc, giám sát, đốc thúc. § Thường chỉ nghiêm chỉnh thi hành pháp lệnh. ◇Lương Thư : Lĩnh Thượng thư tả thừa, chuẩn thằng bất tị quý thích , (Đáo Hiệp truyện ) Lĩnh chức Thượng thư tả thừa, giám sát thi hành pháp lệnh không kiêng dè người có địa vị hoặc thân thích.