e-hvtd v2.0 (9175)

湊巧 thấu xảo
♦Không hẹn mà gặp, đúng lúc. ☆Tương tự: bính xảo , khả xảo , kháp xảo . ◇Khổng Thượng Nhậm : Chánh yếu khứ thỉnh, lai đích thấu xảo, đãi ngã thông báo , , (Đào hoa phiến , Cự môi ) Vừa định đi mời, đến thật đúng lúc, xin đợi tôi thông báo.