e-hvtd v2.0 (9175)

渠帥 cừ súy
♦§ Cũng như cừ súy .