e-hvtd v2.0 (9175)

注解 chú giải
♦Giải thích ý nghĩa chữ và câu. ◇Hình Bỉnh : Chư gia chú giải, giai vinh hoa kì ngôn, vọng sanh xuyên tạc , , 穿 (Hiếu Kinh chú sớ tự ).
♦Lời, văn tự giải thích. ◇Lục Tích : Hậu sổ niên chuyên tinh độc chi, bán tuế gian thô giác kì ý, ư thị thảo sáng chú giải , , (Thuật huyền ).