e-hvtd v2.0 (9175)

仇隙 cừu khích
♦Kẻ thù, oan gia.
♦Oán hận, cừu oán. ★Tương phản: hữu nghị .