e-hvtd v2.0 (9175)

仇視 cừu thị
♦Đối xử với nhau như kẻ thù.☆Tương tự: địch thị .