e-hvtd v2.0 (9175)

仇殺 cừu sát
♦Vì thù hận mà giết hại lẫn nhau. ◇Ba Kim : Lưu huyết, cừu sát, tương hận, tương hại! Vị thập ma vĩnh viễn thị na dạng? , , , ! ? (Diệt vong , Đệ nhất chương).