e-hvtd v2.0 (9175)

仇家 cừu gia
♦Người có thù oán. ☆Tương tự: cừu nhân .