e-hvtd v2.0 (9175)

仇人 cừu nhân
♦Kẻ thù. ☆Tương tự: cừu địch , cừu gia , thù địch , oan gia , oán gia . ★Tương phản: thân nhân , ân nhân , hữu nhân .