e-hvtd v2.0 (9175)

氈裘 chiên cừu
♦Áo da cừu. § Chỉ quần áo làm bằng da cừu của dân du mục người Hồ ở phương Bắc Trung Quốc thời xưa. ◇Cựu ngũ đại sử : Truy kích chí Dịch thủy, hoạch chiên cừu, thuế mạc, dương mã bất khả thắng kỉ , , , (Đường thư , Trang Tông kỉ tam ).
♦Mượn chỉ dân tộc du mục ở Bắc Trung Quốc thời xưa hoặc chỉ tù trưởng dân tộc này. ◇Hậu Hán Thư : Thần thành bất nhẫn trì đại Hán tiết đối chiên cừu độc bái (Trịnh Chúng truyện ).
♦Phiếm chỉ dị tộc. ◇Tráp Trung Nhân : Hiên miếu kiến vu kinh kì, Chiên cừu du vu nội địa , Trung tây kỉ sự 西, Hậu tự ) Miếu đạo Ba Tư dựng lên ở kinh đô, Người dị tộc qua lại ở trong đất nước.