e-hvtd v2.0 (9175)

步月 bộ nguyệt
♦Đi tản bộ dưới bóng trăng. ◇Đỗ Phủ : Tư gia bộ nguyệt thanh tiêu lập, Ức đệ khán vân bạch nhật miên , (Hận biệt ).
♦Tên thể bài từ.