e-hvtd v2.0 (9175)

正室 chánh thất
♦Tổ miếu. ◇Cựu Đường Thư : Truy tôn Tuyên Hoàng Đế vi Hiến Tổ, phục liệt ư chánh thất , (Lễ nghi chí ngũ ).
♦Vợ cả, đích thê. ◇Hồng Lâu Mộng : Vũ Thôn đích phối hốt nhiễm tật hạ thế, Vũ Thôn tiện tương tha phù tác chánh thất phu nhân , 便 (Đệ nhị hồi) Vợ cả Vũ Thôn đột ngột mắc bệnh chết, Vũ Thôn đưa nàng (Kiều Hạnh) lên làm chánh thất.
♦Con của vợ cả, đích tử. ◇Chu Lễ : Chưởng tam tộc chi biệt dĩ biện thân sơ, kì chánh thất giai vị chi môn tử , (Xuân quan , Tiểu tông bá ). § Trịnh Huyền chú: Chánh thất, đích tử dã , .