e-hvtd v2.0 (9175)

人事不省 nhân sự bất tỉnh
♦Hôn mê bất tỉnh.