e-hvtd v2.0 (9175)

歐洲 âu châu
♦Gọi tắt của Âu-la-ba châu (Europe).