e-hvtd v2.0 (9175)

歐化 âu hóa
♦Văn hóa Âu châu.
♦Biến đổi tư tưởng, phong tục, tập quán, v.v. theo ảnh hưởng của văn hóa Âu châu. § Cũng gọi là tây hóa 西, dương hóa .