e-hvtd v2.0 (9175)

檢查 kiểm tra
♦Kiểm soát, tra xét. ◎Như: kiểm tra hành lí .