e-hvtd v2.0 (9175)

機謀 cơ mưu
♦Việc chính trị cơ mật trọng yếu. ◇Lương Thư : Tự Chu Xả tốt hậu, (Chu) Dị đại chưởng cơ mưu, phương trấn cải hoán, triều nghi quốc điển, chiếu cáo sắc thư, tịnh kiêm chưởng chi , , , , , (Chu Dị truyện ).
♦Kế sách, mưu lược. ◇Cảnh thế thông ngôn : Trương chủ quản thính liễu tâm trung đạo: Trúng ngã cơ mưu liễu! : ! (Bạch nương tử vĩnh trấn lôi phong tháp ).