e-hvtd v2.0 (9175)

機杼一家 cơ trữ nhất gia
♦Phong cách văn chương riêng của một nhà. ◇Ấu học quỳnh lâm : Văn chương kì dị, viết ki trữ nhất gia , (Văn sự loại ).