e-hvtd v2.0 (9175)

亞魁 á khôi
♦Người thi đậu bực thứ hai.