e-hvtd v2.0 (9175)

亞獻 á hiến
♦Lễ dâng rượu lần thứ hai.