e-hvtd v2.0 (9175)

柄臣 bính thần
♦Viên quan nắm quyền bính. ◇Hán Thư : Hạ khinh kì thượng tước, tiện nhân đồ bính thần, tắc quốc gia diêu động nhi dân bất tĩnh hĩ , , (Chu Vân truyện , Truyện viết ).