e-hvtd v2.0 (9175)

枕席 chẩm tịch
♦Gối và chiếu. Phiếm chỉ giường chiếu để nằm ngủ. ◇Lã Thị Xuân Thu : Thân bất an chẩm tịch, khẩu bất cam hậu vị , (Quý thu kỉ ) Thân không yên giấc ngủ, miệng không biết mùi ngon ngọt.