e-hvtd v2.0 (9175)

不公 bất công
♦Không công bình. ★Tương phản: công bình , công duẫn .