e-hvtd v2.0 (9175)

朝鮮 triều tiên
♦Tức là Bắc Hàn ngày nay (tiếng Anh: North Korea). § Cũng gọi là Cao Li .