e-hvtd v2.0 (9175)

暴骨 bộc cốt
♦Để lộ hài cốt, chết phơi xương. ◇Chiến quốc sách : Khô phúc chiết di, thủ thân phân li, bộc cốt thảo trạch , , (Tần sách tứ ) Bụng bị mổ, mép má bị rạch, đầu thân chia lìa, xương phơi ngoài đồng hoang bên chằm nước.