e-hvtd v2.0 (9175)

暴雨 bạo vũ
♦Mưa mạnh gấp. ◇Quản Tử : Thì vũ cam lộ bất giáng, phiêu phong bạo vũ sổ trăn , (Tiểu Khuông ).
♦Mưa lớn đến thình lình.