e-hvtd v2.0 (9175)

暴崩 bạo băng
♦Chết thình lình (dùng nói về vua hoặc nhân vật thuộc hoàng gia cực tôn quý). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Vĩnh Lạc thái hậu bạo băng, chúng luận hoặc yên , (Đệ tứ hồi) Thái hậu Vĩnh Lạc mất đột ngột, dân chúng có nhiều dị nghị.