e-hvtd v2.0 (9175)

暴客 bạo khách
♦Kẻ trộm cướp, đạo tặc. ◇Dịch Kinh : Trùng môn kích thác, dĩ đãi bạo khách , (Hệ từ hạ ) Đóng hai lần cửa, gõ mõ để phòng bị kẻ cướp.