e-hvtd v2.0 (9175)

暴君 bạo quân
♦Vua chuyên chế vô đạo. ★Tương phản: nhân quân . ◇Mạnh Tử : Thị cố bạo quân ô lại, tất mạn kì kinh giới , (Đằng Văn Công thượng ) Cho nên những vua chuyên chế vô đạo và những quan lại tham ô rất thờ ơ trễ nải trong việc phân chia ranh giới ruộng đất. § Xem thêm: nhân chính .