e-hvtd v2.0 (9175)

昆玉 côn ngọc
♦Kính từ gọi anh em người khác. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Khoái bất yếu hành lễ. Hiền côn ngọc đa thị giang hồ thượng nghĩa sĩ hảo hán, hạ quan vị nhậm chi thì, văn danh cửu hĩ . , , (Quyển nhị thất).