e-hvtd v2.0 (9175)

昆孫 côn tôn
♦Cháu của anh. ◇Tả truyện : Khổng Trương, quân chi côn tôn Tử Khổng chi hậu dã , (Chiêu Công thập lục niên ). § Đỗ Dự chú : Tử Khổng, Trịnh Tương Công huynh, Khổng Trương chi tổ phụ , , Tử Khổng là anh của Trịnh Tương Công, và là ông của Khổng Trương.
♦Cháu xa. ◇Lương Chương Cự : Côn tôn hựu vi viễn tôn chi thống xưng (Xưng vị lục , Nguyên tôn ).