e-hvtd v2.0 (9175)

新加坡 tân gia ba
♦Tên nước, tiếng Anh là Singapore.
♦Thủ đô của Singapore. § Cũng gọi là Sư Thành .