e-hvtd v2.0 (9175)

九霄 cửu tiêu
♦Chín từng mây, trên trời rất cao. § Cũng như cửu trùng , cửu thiên .