e-hvtd v2.0 (9175)

教士 giáo sĩ
♦Binh sĩ đã được huấn luyện. ◇Sử Kí : Nãi phát tập lưu nhị thiên nhân, giáo sĩ tứ vạn nhân, quân tử lục thiên nhân, chư ngự thiên nhân, phạt Ngô , , , , (Việt Vương Câu Tiễn thế gia ).
♦Người truyền đạo Cơ Đốc giáo.
♦Giáo dục sĩ tử. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Tra các tỉnh học chánh bổn hữu cá giáo sĩ chi trách, sĩ tập quả đoan, dân phong tự chánh , , (Đệ tứ thập hồi).