e-hvtd v2.0 (9175)

敗筆 bại bút
♦Bút hư, bút cùn. ◇Nho lâm ngoại sử : Tha thủ liễu nhất quản bại bút, trám bão liễu mặc, bả chỉ tương liễu nhất hội, nhất khí tựu tả liễu nhất hàng , , , (Đệ ngũ thập ngũ hồi).
♦Chỉ chỗ sơ suất, kém cỏi trong thi văn hoặc thư họa. ◇Ba Kim : Hữu nhân trách bị ngã "mĩ hóa" liễu Cao lão thái da, thuyết giá thị ngã đích "bại bút" "", "" (Quan sát nhân ).