e-hvtd v2.0 (9175)

敗壁 bại bích
♦Tường hư đổ. ◎Như: đồi viên bại bích .