e-hvtd v2.0 (9175)

救護 cứu hộ
♦Cứu giúp bênh vực. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Mỗi gia môn nội các trí nhất la, đãn nhất gia hữu tặc, si đắc la hưởng, thập gia câu khởi cứu hộ , , , (Quyển thập thất).