e-hvtd v2.0 (9175)

不免 bất miễn
♦Không tránh khỏi được, tất nhiên. ☆Tương tự: nan miễn , vị miễn .
♦Chẳng thà, không bằng. ☆Tương tự: bất như .