e-hvtd v2.0 (9175)

故舊 cố cựu
♦Bạn bè cũ. § Cũng nói là cố giao , cố tri . ◇Luận Ngữ : Cố cựu bất di, tắc dân bất thâu , (Thái Bá ) Nếu không bỏ bạn bè cũ, thì dân không bạc bẽo.